Kuukausittainen arkisto:helmikuu 2013

Suhangon voimalinjan YVA

Samanaikaisesti muun ympäristövaikutusten arvioinnin kanssa on meneillään Suhangon voimalinjan YVA. Voimalinjan YVA-ohjelma on toimitettu yhteysviranomaiselle Lapin ELY-keskukselle tammikuussa 2013. Voimalinjan YVA-ohjelma on julkisesti kuulutettu. YVA-ohjelmaan liittyvät yleisötilaisuudet on pidetty samanaikaisesti muiden YVA-tilaisuuksien kanssa helmikuun 2013 alussa Ranualla, Tervolassa ja Rovaniemellä. Voimalinjan YVA_ohjelmaan liittyviä kommentteja ja lausuntoja voi toimittaa Lapin ELY-keskukseen, mieluiten kirjallisina, 18.3.2013 mennessä.

Suhanko_voimalinja_YVA-ohjelma_osa1

Suhanko_voimalinja_YVA-ohjelma_osa2

Nimitysuutisia Gold Fields Arctic Platinum Oy:ssä

Henna-Riikka Puolakka on nimitetty 23.1.2013 alkaen Gold Fields Arctic Platinum Oy:n työturvallisuusasiantuntijaksi (safety officer).

Sini Kokko ja Pekka Kämäräinen on nimitetty 28.1.2013 alkaen Gold Fields Arctic Platinum Oy:n geologeiksi.

Kommentteja ja palautetta

Tällä lomakkeella voi jättää kommentteja joko kaivoshankkeesta tai näistä nettisivuista:

Yleisesitys kaivoshankkeesta 2 / 2013

Ohessa on luettavissa  yleisötilaisuuksissa käytetty Gold Fields Arctic Platinumin esitys kaivoshankkeesta helmikuulta 2013.

Yleisesitys_150213

Kaivoshankkeen nykytilanteen esittely

 • Toiminnanharjoittaja Gold Fields Arctic Platinum Oy on Helsinkiin rekisteröity yhtiö; toimisto Rovaniemellä osoitteessa Ahjotie 7.
 • GFAP:n omistaa täysin Gold Fields Limited, joka lukeutuu maailman suurimpiin kullantuottajiin.
 • Gold Fields Limited on listautunut  Johannesburgin, New Yorkin, Dubain Nasdaq, Euronextin ja Sveitsin pörsseissä.
 • Toiminta konsernilla on maailmanlaajuista: kuusi toimivaa kaivosta kolmen eri mantereen alueella.
 • Gold Fieldsillä on vankka tuotantoprofiili; laskennallinen vuosituotanto 2,1 miljoonaa kultaekvivalenttiunssia (= 65 tonnia kultaa).
 • Tuotannon perustana ovat kullantuotantoalan laadukkaimpiin lukeutuvat mineraalivarat.
 • Gold Fieldsillä on vankat kasvunäkymät, mukaan lukien kuusi pitkälle edennyttä malminetsintäprojektia.
 • GFAP on Suhanko -projektin kaivosoikeuksien ja alueille myönnettyjen lupien haltija.
 • Päämääränä on taloudellisesti kannattavan kaivostoiminnan kehittäminen Suhangon mineraaliesiintymien pohjalta.
 • Toteutuessaan Suhangon kaivos olisi huomattava platinametallien tuottaja Euroopassa.

Kaivoshanke on käynnistetty 2000-luvun alussa. Nykyiselle kaivospiirille myönnettiin ympäristölupa 2005 ja lainvoiman se sai 2008. Tuotantoa kaivospiirin alueella ei ole käynnistetty. Gold Fields Arctic Platinum on tekemässä parhaillaan uutta alustavaa toteutettavuustutkimusta nykyisen kaivospiirin alueella sekä selvitysten alla olevalla laajennusalueella. Alue sijaitsee enimmäkseen Ranuan kunnan alueella, mutta osia siitä on Rovaniemen ja Tervolan alueella.

Tämän hetken arvion mukaan lopullinen toteutettavuustutkimus käynnistyisi 2013 alussa ja saataisiin päätökseen vuoden 2013 loppuun mennessä. Sen jälkeen yhtiö voisi tehdä varsinaisen investointipäätöksen vuoden 2014 aikana. Kaivoksen rakentaminen kestää normaalisti noin kolme vuotta, joten kaivostoiminta voitaisiin aloittaa Suhangossa vuoden 2017 aikana.

logo-gfap-uusin.jpg

Ajankohtaista ympäristövaikutusten arvioinnista

Yhtäaikaisesti toteutettavuusselvityksen kanssa on lähdössä käyntiin useita prosesseja, joihin kaikkiin liittyy sidosryhmien osallistuminen. Osallistaminen tapahtuu sekä lainsäädännön että Gold Fieldsin toimintaperiaatteiden perusteella. Yhtiön toimintaperiaatteisiin kuuluu avoin vuorovaikutus sekä kaivoksen vaikutusalueen ihmisten mielipiteiden huomioiminen.

Yhtäaikaisesti on menossa koko tulevan kaivostoiminta-alueen YVA-prosessi, voimalinjan YVA-prosessi sekä vaihemaakuntakaavan tarkistus. Myöhemmin käynnistyvät tarkentavat kaavavaiheet. Sosiaalisten vaikutusten arviointi kuuluu osana YVA-prosessiin.

Ympäristövaikutusten arviointi tehdään hyvin laajana. Perusselvitykset on aloitettu keväällä 2012. Ympäristövaikutusten arviointiohjelman on määrä valmistua vuoden 2012 aikana ja varsinainen ympäristövaikutusten arviointiselostus vuoden 2013 aikana. Viranomaisten lausunto YVA-selostuksesta on odotettavissa vuoden 2014 alussa.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toimii YVA-prosessien yhteysviranomaisena.

Taustaa Suhangon kaivoshankkeesta

Kaivoshanke on käynnistetty 2000-luvun alussa. Nykyiselle kaivospiirille myönnettiin ympäristölupa 2005 ja lainvoiman se sai 2008. Tuotantoa kaivospiirin alueella ei ole käynnistetty. Gold Fields Arctic Platinum on tekemässä parhaillaan uutta alustavaa toteutettavuustutkimusta nykyisen kaivospiirin alueella sekä selvitysten alla olevalla laajennusalueella. Alue sijaitsee enimmäkseen Ranuan kunnan alueella, mutta osia siitä on Rovaniemen ja Tervolan alueella.

Tämän hetken arvion mukaan lopullinen toteutettavuustutkimus käynnistyisi 2013 alussa ja saataisiin päätökseen vuoden 2013 loppuun mennessä. Sen jälkeen yhtiö voisi tehdä varsinaisen investointipäätöksen vuoden 2014 aikana. Kaivoksen rakentaminen kestää normaalisti noin kolme vuotta, joten kaivostoiminta voitaisiin aloittaa Suhangossa vuoden 2017 aikana.

Kairakone Suhangossa malmioiden kartoituksessa

Kairakone Suhangossa malmioiden kartoituksessa

Huomioitavia ajankohtia

pienryhmätyöskentely jatkuu syksyllä 2013

Sosiaalisten vaikutusten arviointiin liittyvä pienryhmätyöskentely jatkuu syksyllä 2013 kun ympäristövaikutusten arvioinnin selvitystulokset ovat valmistuneet.

Yleisötilaisuus tervolassa toukokuussa 2013

Suhangon kaivoshankeeseen liittyvä yleisötilaisuus järjestetään Tervolassa toukokuussa 2013. Alustava ajankohta on 20.5. Tarkempi ajankohta sekä paikka tiedotetaan lähemmin näillä sidosryhmäsivuilla.

YVA-menettelyn aikatauluja

Lausuntoja ja kommentteja YVA-ohjelmista on jätetty Lapin ELY-keskuksen kirjaamoon kirjallisina 18.3.2013 mennessä.

Lapin ELY-keskus koostaa lausunnon YVA-ohjelmasta keväällä 2013. Lausunnossa otetaan kantaa esimerkiksi käytettyihin arviointimenettelyihin ja mahdollisia lisäselvityksiä edellyttäviin seikkoihin. YVA-ohjelmavaiheen jälkeen siirrytään YVA-selostusvaiheeseen.

Arviointiselostus on asiakirja, jossa esitetään YVA:n tulokset. Sen pitää sisältää muun muassa tietoja hankkeen ominaisuuksista (tuotantomäärät, liikenne jne), sen suhteesta esimerkiksi maankäytön suunnitelmiin, arviointimenettelyn kulusta sekä eri vaihtoehtojen ja niiden ympäristövaikutusten vertailua. Arviointiselostuksen on määrä valmistua syksyllä 2013.

 

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnista

Pöyry Finland Oy laatii parhaillaan Suhangon kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointia, jonka osana laaditaan laaja sosiaalisten vaikutusten arviointi. Keskeistä sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa on laaja osallistaminen ja aktiivinen vuoropuhelu osallisten, YVA-konsultin ja kaivosyhtiön välillä.

Sosiaalisten vaikutusten arviointi on käynnistetty maanomistaja- ja asukaskyselyllä lokakuussa 2012. Työ on jatkunut pienryhmätyöskentelyllä marraskuussa 2012, tammikuussa 2013 sekä huhtikuussa 2013.  Pienryhmät ovat jaettuna kolmeen ryhmään:

 1. asukkaat & vapaa-ajan asukkaat & virkistyskäyttö & luonnonsuojelu
 2. yritykset, kunnat, viranomaiset, muut yhteisöt
 3. porotalous

SVA-tuloksia päivitetään suhteessa ympäristövaikutusten arvoinnista saatuihin selvitystuloksiin. Seuraavat pienryhmätapaamiset ovat syksyllä 2013.

Tervolaan ollaan järjestämässä erillistä yleisötilaisuutta toukokuussa 2013. Tarkempi ajankohta julkaistaan pian näillä sivuilla.

YVA-ohjelma

Suhangon_kaivos_YVA-ohjelma_191212_valmis_kok

Suhanko_GS_YVA-ohjelma_191212_valmis_liitteet

Yhteysviranomainen Lapin ELY-keskus on 18.4.2013 antanut lausunnon Suhangon kaivoshankkeen YVA ohjelmasta. Lausunto on luettavissa mm. seuraavan linkin kautta: Yhteysviranomaisen lausunto Gold Fields Arctic Platinum Oy:n Suhangon kaivoshankkeen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.pdf