Aihearkisto: Sosiaalisten vaikutusten arviointi

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin kuvaus, arvioinnin eteneminen, muistiot

Suhangon kaivoshankkeen laajentamisen ympäristövaikutukset arvioitu (Lapin ELY-keskus)

Suhangon kaivoksen laajentamisen ympäristövaikutusten arviointimenettely on päättynyt. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. YVA-selostus todettiin riittäväksi. Osana YVA-menettelyä on kaivoksen laajennushankkeessa tehty myös luonnonsuojelulain mukainen Natura-arviointi, josta on annettu erillinen lausunto.

Oheisen linkin kautta pääsee Lapin ELY-keskuksen tiedotteeseen: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/suhangon-kaivoshankkeen-laajentamisen-ymparistovaikutukset-arvioitu-lapin-ely-keskus-#.Ux3JA4U686g  

Ohessa linkki ympäristöministeriön sivulle, jossa lausuntomateriaali: Suhanko_selostuslausunto_Final
Suhangon_kaivoksen_arviointis_liite1

Tiedotusvälineissä yhteysviranomaisen antamasta lausunnosta Suhangon ympäristövaikutusten arviointimenettelystä kirjoitetaan seuraavaa:

YLE Lapin Radio:

http://bit.ly/1nAMldA

Lapin Kansa:

http://bit.ly/PjPWBc

Joulukuun 2013 YVA-tilaisuuksien YVA-selostustiivistelmä

Oheisen linkin kautta voi lukea joulukuussa 2013 Portimossa, Tervolassa ja Narkauksessa pidettyjen YVA-tilaisuuksien esittelykalvosarjan. Kalvosarjassa tiivistetään keskeisimmät osat YVA-selostusmateriaalista.

Yleisötilaisuus_YVA_selostus_12_2013

Alla olevan linkin kautta pääsee katsomaan sosiaalisten vaikutusten arviointiosuuden esitystä.

SVA_Esitys_2013_12

Suhangon 220 kV voimajohtohanke Petäjäskoski – Konttijärvi : Alla olevan linkin kautta pääsee ympäristövaikutusten arviointiselostuksen tiivistelmään, joka on esitetty YVA-tilaisuuksissa joukukuussa 2013.

Suhangon kaivoshanke_voimajohto_yvs_yleisötilaisuudet

Arviointiselostuksista voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 7.1.2014 Lapin ELY-keskukseen. Käyntiosoite: Hallituskatu 3 B, Rovaniemi.

Postiosoite: Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään lähettämään myös sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi (tekstitiedostona).

Suhangon lähialueen asukkaiden ja maanomistajien kysely

Tämä Suhangon kaivoshankkeen osallisille kohdistettu kysely on osa sosiaalisten vaikutusten arviointia (SVA) parhaillaan käynnissä olevassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA). YVA-konsulttina toimii Pöyry Finland Oy.

Sosiaalisten vaikutusten arviointi on edennyt siihen vaiheeseen, että osallisilta kootun tiedon ja palautteen perusteella on arvioitu eri vaikutusten voimakkuutta sekä osallisryhmien valmiutta vaikutusten aiheuttamiin muutoksiin. Tässä kyselyssä on keskeisimmät vaikutukset koottu merkittävyyden kannalta vastaajille pohjaksi. Värimerkinnät tarkoittavat:keltainen = vaikutuksiin voidaan sopeutua; oranssi = yhteensovituksessa joitakin haasteita; punainen = vaikeasti yhteensovitettavat asiat. Sinisen eri sävyt kuvaavat positiivisia vaikutuksia.

Antamanne tieto on tärkeää hankkeen hyvän suunnittelun mahdollistamiseksi. Vastauksenne käsitellään Pöyryn asiantuntijoiden toimesta luottamuksellisesti ja nimettöminä.

Toivomme teidän osallistuvan kyselyyn ja näin osaltanne varmistavan, että kaikki asiat tulee huomioitua. Toivomme, että vastaatte kyselyyn viimeistään 19.4.2013.

Lisätietoja kyselystä antavat:
Pöyry Finland Oy, Kalle Reinikainen puh. 010 33 28372 sekä Jari Laitakari          puh. 010 33 28303. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at)poyry.com

Vastauslinkki  Webropol-kyselyohjelmassa toteutettavaan kyselyyn: http://bit.ly/XtVMQY

Huomioitavia ajankohtia

pienryhmätyöskentely jatkuu syksyllä 2013

Sosiaalisten vaikutusten arviointiin liittyvä pienryhmätyöskentely jatkuu syksyllä 2013 kun ympäristövaikutusten arvioinnin selvitystulokset ovat valmistuneet.

Yleisötilaisuus tervolassa toukokuussa 2013

Suhangon kaivoshankeeseen liittyvä yleisötilaisuus järjestetään Tervolassa toukokuussa 2013. Alustava ajankohta on 20.5. Tarkempi ajankohta sekä paikka tiedotetaan lähemmin näillä sidosryhmäsivuilla.

YVA-menettelyn aikatauluja

Lausuntoja ja kommentteja YVA-ohjelmista on jätetty Lapin ELY-keskuksen kirjaamoon kirjallisina 18.3.2013 mennessä.

Lapin ELY-keskus koostaa lausunnon YVA-ohjelmasta keväällä 2013. Lausunnossa otetaan kantaa esimerkiksi käytettyihin arviointimenettelyihin ja mahdollisia lisäselvityksiä edellyttäviin seikkoihin. YVA-ohjelmavaiheen jälkeen siirrytään YVA-selostusvaiheeseen.

Arviointiselostus on asiakirja, jossa esitetään YVA:n tulokset. Sen pitää sisältää muun muassa tietoja hankkeen ominaisuuksista (tuotantomäärät, liikenne jne), sen suhteesta esimerkiksi maankäytön suunnitelmiin, arviointimenettelyn kulusta sekä eri vaihtoehtojen ja niiden ympäristövaikutusten vertailua. Arviointiselostuksen on määrä valmistua syksyllä 2013.

 

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnista

Pöyry Finland Oy laatii parhaillaan Suhangon kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointia, jonka osana laaditaan laaja sosiaalisten vaikutusten arviointi. Keskeistä sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa on laaja osallistaminen ja aktiivinen vuoropuhelu osallisten, YVA-konsultin ja kaivosyhtiön välillä.

Sosiaalisten vaikutusten arviointi on käynnistetty maanomistaja- ja asukaskyselyllä lokakuussa 2012. Työ on jatkunut pienryhmätyöskentelyllä marraskuussa 2012, tammikuussa 2013 sekä huhtikuussa 2013.  Pienryhmät ovat jaettuna kolmeen ryhmään:

  1. asukkaat & vapaa-ajan asukkaat & virkistyskäyttö & luonnonsuojelu
  2. yritykset, kunnat, viranomaiset, muut yhteisöt
  3. porotalous

SVA-tuloksia päivitetään suhteessa ympäristövaikutusten arvoinnista saatuihin selvitystuloksiin. Seuraavat pienryhmätapaamiset ovat syksyllä 2013.

Tervolaan ollaan järjestämässä erillistä yleisötilaisuutta toukokuussa 2013. Tarkempi ajankohta julkaistaan pian näillä sivuilla.