Aihearkisto: Viimeisimmät uutiset

Lue tästä viimeisimmät uutiset, tiedotteet ja päivitykset

Lehdistötiedote 27.11.2017

Gold Fields solmii sopimuksen Arctic Platinum projektin myymiseksi CD Capitalille.

GFAP lehdistötiedote_2017-11-27

 

Tiedote 24.11.2014 Suhangon vesitalousluvassa tarkoitettujen töiden aloittamisesta ja tulossa olevasta yleisestä tiedonantotilaisuudesta

Gold Fields Arctic Platinum Oy (GFAP) on työskennellyt aktiivisesti uuden omistajan löytämiseksi Suhangon kaivoshankkeelle ja yhtenä perusvaatimuksena uudelta omistajalta on edellytetty riittävää teknistä ja taloudellista kykyä saattaa Suhangon kaivoshanke rakentamispäätökseen. Edistääkseen tätä kaivoshankkeen kehittämisprosessia ja ottaen huomioon vuodenaikojen vaikutuksen maastotöiden suorittamiselle Suhangossa, GFAP käynnistää kuivatustoimet Suhangon lainvoimaisen kaivospiirin alueelle suunniteltujen avolouhosten alueella. Kaivospiiri ja siihen liittyvä ympäristölupa antavat mahdollisuuden avolouhintaan ja vaahdotukseen perustuvaan rikastustoimintaan sekä niiden vaiheittaiseen kehittämiseen.

GFAP arvioi aloittavansa alustavat toimenpiteet alueella joulukuussa 2014. Kuivatustöiden ensimmäinen vaihe on suunniteltu siten, että siitä ympäristölle koituvat vaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä ja ensimmäisenä toimenpiteenä on johtaa pintavedet pois Ahmavaaran louhosalueen suunnitellusta keskiosasta. Aikataulun mukaan kuivatustöiden toinen vaihe alkaa talvella 2015/2016. Tämän toisen vaiheen aikana Ahmavaaran louhosalueen pintaosan kuivatus on tarkoitus saattaa valmiiksi vaadittuine vesien kirkastus- ja käsittelytoimenpiteineen. Konttijärven louhosalueen kuivatustoimenpiteiden arvioidaan alkavan Ahmavaaran jälkeen.

GFAP on myös käynnistänyt Suhangon ympäristöluvan tarkistusprosessin arvioidakseen sen yhdenmukaisuuden uuden ympäristösuojelulain ja uusien viranomaismääräysten suhteen, sekä päättääkseen tarvittavista toimenpiteistä.

Potentiaalisten sijoittajien kanssa käydyissä keskusteluissa GFAP on havainnut mahdollista kiinnostusta pienemmän mittakaavan kaivoshankkeeseen, jota on ajan kuluessa mahdollista laajentaa. Kaivoshankkeen vaiheittaisen kehitysprosessin arvioidaan olevan paremmin hallittavissa  ympäristövaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten kannalta, sekä myös teknisen toteutuksen puolesta, ja näistä johtuen myönteinen asia kaikkien sidosryhmien kannalta.

GFAP:n tarkoituksena on lähiaikoina järjestää Portimossa tiedonantotilaisuus, jossa paikallisille asukkaille ja sidosryhmille tarjotaan mahdollisuus tutustua kaivoshankkeen tilanteeseen ja Suhankoa koskeviin suunnitelmiin. Kokouksen päivämäärä ja ajankohta tullaan vahvistamaan myöhemmin ja ilmoittamaan paikallisissa sanomalehdissä Ranualla ja sen lähialueilla.

Gold Fields Arctic Platinum Oy

Ahjotie 7, 96320 Rovaniemi

+358 (0)40 512 0023

Suhangon kaivoshankkeen laajentamisen ympäristövaikutukset arvioitu (Lapin ELY-keskus)

Suhangon kaivoksen laajentamisen ympäristövaikutusten arviointimenettely on päättynyt. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. YVA-selostus todettiin riittäväksi. Osana YVA-menettelyä on kaivoksen laajennushankkeessa tehty myös luonnonsuojelulain mukainen Natura-arviointi, josta on annettu erillinen lausunto.

Oheisen linkin kautta pääsee Lapin ELY-keskuksen tiedotteeseen: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/suhangon-kaivoshankkeen-laajentamisen-ymparistovaikutukset-arvioitu-lapin-ely-keskus-#.Ux3JA4U686g  

Ohessa linkki ympäristöministeriön sivulle, jossa lausuntomateriaali: Suhanko_selostuslausunto_Final
Suhangon_kaivoksen_arviointis_liite1

Tiedotusvälineissä yhteysviranomaisen antamasta lausunnosta Suhangon ympäristövaikutusten arviointimenettelystä kirjoitetaan seuraavaa:

YLE Lapin Radio:

http://bit.ly/1nAMldA

Lapin Kansa:

http://bit.ly/PjPWBc

Uusia tutkimuksia ja selvityksiä käynnistetty Suhangon kaivoshankkeessa_kesäkuu 2013

Pohjanhyytelöjäkäläselvitys

Hankkeessa etsitään etenkin Rovaniemen ja Ranuan alueilta pohjanhyytelöjäkälää (Collema curtisporum), joka on luonnonsuojeluasetuksessa äärimmäisen uhanalainen (CR) erityisesti suojeltava laji. Pohjanhyytelöjäkälä kuuluu myös Suomen kansainvälisiin vastuulajeihin. Suhangon kaivoshankealueella sijaitsee pieni luonnonsuojelualue, jossa kasvaa pohjanhyytelöjäkälää yhdeksällä haavan rungolla. Uusien mahdollisten pohjanhyytelöjäkäläesiintymien löytyminen toimisi kompensaationa kaivoshankealueen esiintymälle mahdollisesti aiheutettaville haitallisille vaikutuksille.

Hankkeessa kartoitetaan kaivosalueen lähialueilla ja kauempanakin sijaitsevat pohjanhyytelöjäkälälle potentiaaliset kasvupaikat. Kesäkaudella tehdään maastokartoitukset ja tarvittaessa lajimääritysten varmistaminen sekä syksyllä raportointi. Raportointiin liitetään myös arvio jäkälän sekä jäkälän ja puun siirtoistutusten käyttökelpoisuudesta kompensaatiotoimenpiteenä.

Maastotyöt aloitettiin toukokuun lopulla 2013. Hankkeen loppuraportti luovutetaan kaivosyhtiölle marraskuun 2013 loppuun mennessä. Hankkeen vastuullisena johtajana toimii  FT Pekka Halonen.

Uusia tutkimuksia ja selvityksiä käynnistetty Suhangon kaivoshankkeessa

Kaivosvesien typpikuormat ja niiden hallinta Suhangon kaivosprojektissa

Suhangon kaivosalue sijaitsee Simo- ja Kemijoen valuma-alueiden vedenjakajalla. Simojoki kuuluu NATURA 2000 –alueisiin ja sen pääuoman ekologinen tila on luokiteltu erinomaiseksi. Kaivoksen toiminnasta muodostuu prosessivesien ohella valumavesiä kaivostoiminnan kattamilta alueilta, kuten sivukivialueilta ja pintamaan läjitysalueilta. Suunnitelmana on johtaa nämä vedet laskeutusaltaiden ja pintavalutuskenttien kautta ympäristöön voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti. Suurin osa näistä valumavesistä tullaan purkamaan Simojoen vesistöalueelle.

Avolouhosten kuivanapitovesissä esiintyy yleisesti kohonneita typpipitoisuuksia, koska louhinnassa käytetyistä räjähdysaineista liukenee kaivosveteen typen yhdisteitä. Louhinnassa kaikki panokset eivät räjähdä aina täydellisesti ja räjähtämättä jäänyt räjähdysaine kulkeutuu joko louheen tai malmin mukana pois louhoksesta. Sivukiven mukana räjähdysainejäämät kulkeutuvat sivukivikasoihin. Malmin mukana räjähdysainejäämät kulkeutuvat malmin välivarastoalueelle, marginaalimalmin varastoalueelle tai rikastamoon. Tämän hankkeen tavoitteena on selvittää räjähdysainejäämien vähentämismahdollisuuksia.

Hankkeessa tehdään diplomityö Oulun yliopiston Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorioon. Työn tavoitteena on selvittää kaivoksen typpilähteet ja arvioida typen muodostumista ja liukenemista ympäristöön johdettaviin vesijakeisiin. Tavoitteena on lisäksi tuottaa selvitys kaivosvesien typpipäästöjen vähentämismenetelmistä. Hankkeessa tullaan tekemään ennakkoarviointia typen kulkeutumisesta kaivoksen eri vesijakeissa muodostamalla typpitase, joka perustuu kaivoksen vesitaseeseen ja arvioituihin typpipitoisuuksiin eri vesijakeissa. Typpitaseessa huomioidaan räjähdysainejäämien liukeneminen louhoksien kuivanapitovesiin, sivukivialueiden ja malmivarastoalueiden valumavesiin ja rikastamon prosessivesiin. Typpikuormitusta arvioidaan hydrologisilta olosuhteiltaan poikkeuksellisina vuosina (erittäin kuiva ja erittäin sateinen). Diplomityö aloitetaan kesäkuun alussa 2013 ja se valmistuu vuoden 2013 loppuun mennessä.

Suhangon kaivoshankkeen yleisötilaisuus Tervolassa 20.5.2013

Avoin yleisötilaisuus pidettiin Tervolassa valtuustosalissa 20.5.2013 klo 18 alkaen.

Tilaisuudessa esiteltiin kaivoshankkeen nykytilaa sekä keskusteltiin sosiaalisten vaikutusten arvioinnista Tervolan kannalta. Paikalla olivat kaivosyhtiö Gold Fields Arctic Platinum Oy:n sekä YVA- / SVA-konsultin Pöyryn edustajat, joille sai esittää kysymyksiä Suhangon kaivoshankkeeseen liittyen.

Samana iltana informoitiin Tervolan kunnanhallituksen jäseniä hankkeen etenemisestä. Yleisötilaisuuden esitykset ovat nähtävissä alla olevien linkkien kautta:

Yleisötilaisuus_Tervola_200513_GF

Tervola_Yleisötilaisuus_20-5-2013_Pöyry

Lapin ELY-keskuksen lausunto Suhangon kaivoshankkeen YVA-ohjelmasta

Yhteysviranomainen, Lapin ELY-keskus on julkaissut lausunnon YVA-ohjelmasta 18.4.2013. Lausunto on luettavissa mm. seuraavan linkin kautta:

Yhteysviranomaisen lausunto Gold Fields Arctic Platinum Oy:n Suhangon kaivoshankkeen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.pdf

ELY-keskuksen lausunnon liite: Liite 1.pdf

YVA-ohjelmavaiheen jälkeen siirrytään yksityiskohtaisempaan YVA-selostusvaiheeseen.

Suhangon lähialueen asukkaiden ja maanomistajien kysely

Tämä Suhangon kaivoshankkeen osallisille kohdistettu kysely on osa sosiaalisten vaikutusten arviointia (SVA) parhaillaan käynnissä olevassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA). YVA-konsulttina toimii Pöyry Finland Oy.

Sosiaalisten vaikutusten arviointi on edennyt siihen vaiheeseen, että osallisilta kootun tiedon ja palautteen perusteella on arvioitu eri vaikutusten voimakkuutta sekä osallisryhmien valmiutta vaikutusten aiheuttamiin muutoksiin. Tässä kyselyssä on keskeisimmät vaikutukset koottu merkittävyyden kannalta vastaajille pohjaksi. Värimerkinnät tarkoittavat:keltainen = vaikutuksiin voidaan sopeutua; oranssi = yhteensovituksessa joitakin haasteita; punainen = vaikeasti yhteensovitettavat asiat. Sinisen eri sävyt kuvaavat positiivisia vaikutuksia.

Antamanne tieto on tärkeää hankkeen hyvän suunnittelun mahdollistamiseksi. Vastauksenne käsitellään Pöyryn asiantuntijoiden toimesta luottamuksellisesti ja nimettöminä.

Toivomme teidän osallistuvan kyselyyn ja näin osaltanne varmistavan, että kaikki asiat tulee huomioitua. Toivomme, että vastaatte kyselyyn viimeistään 19.4.2013.

Lisätietoja kyselystä antavat:
Pöyry Finland Oy, Kalle Reinikainen puh. 010 33 28372 sekä Jari Laitakari          puh. 010 33 28303. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at)poyry.com

Vastauslinkki  Webropol-kyselyohjelmassa toteutettavaan kyselyyn: http://bit.ly/XtVMQY

Suunnitellun kaivosalueen kiinteistöjen arviointityön käynnistystilaisuus houkutteli väkeä

Suhangon suunnitellun kaivosalueen maan- ja metsänomistajien kiinteistöihin liittyvä arviointityö käynnistyi 22.5.2013 pidetyllä yleisötilaisuudella.

Kiinteistöomistajien arviointitilaisuuden käynnistys Ranua 22.5.2013

Kiinteistöomistajien arviointitilaisuuden käynnistys Ranua 22.5.2013

Tilaisuus oli suunnattu erityisesti Suhangon suunnitellun kaivosalueen maanomistajille. Tilaisuus pidettiin Ranualla kristillisen kansanopiston auditoriossa houkutellen paikalle 73 henkilöä.  Tilaisuus eteni hyvässä ja rakentavassa hengessä Ranuan kunnanhallituksen puheenjohtaja Veijo Illikaisen toimiessa puheenvuorojen jakajana. Tilaisuus eteni seuraavan ohjelman mukaan:

1. Projektiesittely, Gold Fields Arctic Platinum Oy, Juha Rissanen
2.Ympäristövaikutusten arviointi ja sosiaalisten vaikutusten arviointi, ajankohtaistilanne; Pöyry Finland Oy,  Jari Laitakari
3. Kiinteistöjen arviointityön esittely
– Taustaa, arvioinnin lähtökohdat, arvioinnin sisältö:  Maanomistajien Arviointikeskus   Oy, Vesa Hakola
– Metsäosuusarviointi:  Jouko Höyhtyä Ranuan  Metsänhoitoyhdistys
– Arviointimenettelyn toteutus
– Kiinteistöarvioinnin aikataulu
4.    Keskustelu

Yleisön esittämät kysymykset olivat erittäin hyviä ja illan sisältöön liittyviä. Kysymyksiin vastasivat Gold Fieldsin, Arviointikeskuksen ja Ranuan Metsänhoitoyhdistyksen edustajat.

Tilaisuuden esitykset ovat avattavissa oheisten linkkien kautta.

Ranua_220512_Gold Fields

Ranua_Yleisötilaisuus_22-5-2013_Pöyry

RANUA, Suhangon infokokous 22.5

Suhangon kaivosalueen arviointi_MHY

Kaivosilta pidettiin Ranuan yrittäjille 14.3.2013

Ranuan yrittäjäyhdistys järjesti yhdessä Rovaniemen Kehitys Oy:n ja Pohjolan Osuuspankin kanssa yrittäjien kaivosillan Ranualla 14.3. 2013 Kiireen Raja leipomo-kahvilassa.

Tilaisuudessa käyttivät puheenvuoron Ranuan vastavalittu kunnanjohtaja Sirpa Hakala, Pohjolan Osuuspankin Ranuan konttorinjohtaja Jukka Vaara, Rovaniemen Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Juha Seppälä, Pöyryn suunnittelupäällikkö Jari Laitakari  (sosiaalisten vaikutusten arviointitilanne), ympäristöpäällikkö Erkki Kantola Gold Fields Arctic Platinumista (kaivoshankkeen eteneminen) sekä yhteyspäällikkö Heikki Kontiosalo Rovaniemen Kehitys Oy:stä (kaivostoimintaan liittyvät yritysverkostot). Puhetta johti Ranuan yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Jari Kelahaara.

Kaivosillassa oli paikalla n. 40 asiasta kiinnostunutta henkilöä, pääasiassa ranualaisten yritysten edustajia. Tilaisuudessa käytiin hyvää ja asiallista keskustelua kaivoshankkeen näkymistä. Paikalliseen yrityselämään kytkeytyneet henkilöt näyttävät suhtautuvan hyvin myönteisesti tulevaan kaivoshankkeeseen ja varautuvat jo omissa suunnitelmissaan kaivoksen mahdolliseen tuloon. Odotukset ovat positiiviset. Yleisö esitti kysymyksiä mm. materiaalikuljetuksiin ja kaivoksilla käytettäviin kemikaaleihin liittyen.