Aihearkisto: YVA-arviointiselostus

Joulukuun 2013 YVA-tilaisuuksien YVA-selostustiivistelmä

Oheisen linkin kautta voi lukea joulukuussa 2013 Portimossa, Tervolassa ja Narkauksessa pidettyjen YVA-tilaisuuksien esittelykalvosarjan. Kalvosarjassa tiivistetään keskeisimmät osat YVA-selostusmateriaalista.

Yleisötilaisuus_YVA_selostus_12_2013

Alla olevan linkin kautta pääsee katsomaan sosiaalisten vaikutusten arviointiosuuden esitystä.

SVA_Esitys_2013_12

Suhangon 220 kV voimajohtohanke Petäjäskoski – Konttijärvi : Alla olevan linkin kautta pääsee ympäristövaikutusten arviointiselostuksen tiivistelmään, joka on esitetty YVA-tilaisuuksissa joukukuussa 2013.

Suhangon kaivoshanke_voimajohto_yvs_yleisötilaisuudet

Arviointiselostuksista voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 7.1.2014 Lapin ELY-keskukseen. Käyntiosoite: Hallituskatu 3 B, Rovaniemi.

Postiosoite: Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään lähettämään myös sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi (tekstitiedostona).

Suhangon kaivoshankkeen laajennuksen ympäristövaikutusten arvioinnin selostusraportti

YVA-selostuksen materiaali on ladattavissa oheisten linkkien kautta tai tällä sivulla olevien ympäristöhallinnon verkkopalvelun kautta (oikean palstan linkkien kautta)

GFAP_Suhanko_YVA-selostus_301013_tekstiosuus

Liite 1 Viranomaisen lausunnon huomioiminen

Liite_2_kartat

Liite_3_Suhanko_vaihtoehtojen valinta_110913

Liite_4_AMC212075B_käännös_FINAL

Liite_5_Ylijoen siirto_20131018

Liite_6_Suhankojarvi_louhoksen kuivatus_20131018

Liite_7_HTSF sijoitusvaihtoehdot ja pohjarakenteet 20131014

Liite_8_Suhanko_yleispiirteinen_sulkemissuunnitelma

Liite_9_Suhangon_radiologinen_perustilaselvitys_väliraportti_final

Liite_10_Suhanko_ilmaan johdettavat päästöt_221013

Liite_11_kaikki

Liite_12_RAPORTTI_Suhanko_Vedenjohtavuus

Liite_13_Suhanko_Report_2013-09-20_FIN_PFL_JAPO

Liite_14_Vesitaseraportti_revF

Liite_15_Päästöarvio_25.10

Liite_16_Vesistövaikutusraportti_25.10.2013

Liite_17_Simojoen raakkukartoitus2013

Liite_18_Suhangon bioindikaattoriselvitys 2013

Liite_19.1_Suhanko, kasvillisuusraportti LVT

Liite_19.2_Suhanko kasvillisuus 2010-2011_25012013_uhistieto poistettu

Liite_19.3_Suhanko_kasvillisuusselvitys_2012

Liite_19.4-19.7_131011_LIITE_Luonto_ja_VE0+_A3_45000_harmaa

Liite_20_Natura-arviointi_Suhanko_valmis_030913

Liite_21.1_Suhangon saukkoselvitys 2010

Liite_21.2_Suhangon saukkokartoitus 2012

Liite_22_Suhangonlepakot2011_final

Liite_23_SuhangonViitasammakkoselvitys2011

Liite_24.1_Suhanko_linnusto_julkinen

Liite_24.2_Suhangon linnustoselvitys_valmis_020113

Liite_25_Täydentävät_luontoselvitykset2013_Suhanko

Liite_26_Suhanko_maisemaselvitys_ 2012-09-28_

Liite_27_muinaisjäännösinventointi

Liite_28_Suhanko_porotalousraportti

Liite_29_Sosiaalisten vaikutusten arviointi

Kuulutus Gold Fields Arctic Platinum Oy: Suhangon kaivoshankkeen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY:N SUHANGON KAIVOSTOIMINNAN LAAJENNUSHANKETTA SEKÄ 220 kV:N VOIMAJOHTOHANKETTA PETÄJÄSKOSKI – KONTTIJÄRVI KOSKEVAT YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYT

Kaivosyhtiö Gold Fields Arctic Platinum Oy (GFAP), jonka omistaa Gold Fields Finland Oy, eteläafrikkalaisen Gold Fields Ltd:n suomalainen tytäryhtiö, on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Lapin elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki) mukaiset Suhangon kaivostoiminnan laajentamista sekä 220 kV:n voimajohtohanketta Petäjäskoski – Konttijärvi koskevat ympäristövaikutusten arviointiselostukset (YVA-selostus). Ne ovat hankkeesta vastaavan laatimia selvityksiä hankkeen ympäristövaikutuksista.

SUHANGON KAIVOSTOIMINNAN LAAJENNUSHANKETTA KOSKEVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY

Suunniteltu Suhangon kaivoshanke sijoittuu noin 20 km Ranuan kuntakeskuksesta luoteeseen ja 40 km Rovaniemen kaupungin keskustasta etelään. Hanke sijoittuu Simojoen ja Kemijoen valuma-alueille.

Kaivoshankkeen aiempi YVA-menettely on suoritettu vuonna 2004. Yhtiöllä on kaivokselle ja rikastamolle voimassaoleva ympäristö- ja vesitalouslupa. Tässä YVA-menettelyssä tarkastellaan kaivostoiminnan aloittamista Suhangossa voimassa olevaa ympäristölupaa ja kaivospiiriä laajempana. Laajennus liittyy jo luvan saaneiden Konttijärven ja Ahmavaaran louhosten koon kasvattamiseen sekä uusien avolouhosten, Suhanko-Pohjoisen, Vaaralammen, Tuumasuon ja Pikku-Suhangon, käyttöönottoon. Uudet louhokset lisäisivät sivukivialueiden lukumäärää sekä kasvattaisivat vaahdotuksen rikastushiekka-altaan kokoa. YVA-menettely sisältää myös hydrometallurgisen Platsol-prosessin tarkastelun, jonka jäännössakat varastoidaan erilliselle altaalle. Malminkäsittelyn kapasiteetti pysyy entisen luvan mukaisena, 10 Mt/a, mutta toiminta-aika kasvaa 11–12 vuodesta aina 33 vuoteen. Nykyisin tunnetut malmivarat ovat noin 310 Mt. Kaivoksesta saadaan platinametalleja, kuparia, nikkeliä, kobolttia ja kultaa. Tavoitteena on aloittaa toiminta vuonna 2017. Kaivoshanke sijoittuu pääosin Ranuan kunnan alueelle, osin myös Tervolan kunnan ja Rovaniemen kaupungin alueelle. Kaivoksen toiminta-alue tulee olemaan lähes 10 000 ha.

YVA-menettelyn päävaihtoehdot ovat VE1, VE2 ja VE2+, jotka eroavat toisistaan käyttöönotettavien louhosten lukumäärän ja toiminta-ajan osalta. Tarkastelussa on mukana nk. nollavaihtoehto VE0, jolloin alue säilyy nykyisellään sekä vaihtoehto VE0+, joka on nykyisen ympäristöluvan mukainen toiminta.

VE0+: Konttijärven ja Ahmavaaran louhokset. Louhosten pinta-ala 189 ha. Vaahdotuksen rikastushiekka-allas, koko 415 ha. Sivukivialueiden koko 570 ha. Kaivoksen ja rikastamon arvioitu toiminta-aika 11–12 vuotta.

VE1: Konttijärven ja Ahmavaaran louhosten laajennus ja Suhanko-Pohjoinen louhoksen käyttöönotto. Louhosten pinta-ala 386 ha. Rikastushiekka-altaan koko 570-770 ha. Jäännössakka-allas 102 ha. Sivukivialueet 1110 ha. Kaivoksen ja rikastamon arvioitu toiminta-aika 26 vuotta.

VE2: Vaihtoehdon VE1 mukainen toiminta, lisäksi Vaaralammen ja Tuumasuon louhosten käyttöönotto. Louhosten pinta-ala noin 543 ha. Rikastushiekka-altaan koko noin 845-870 ha. Jäännössakka-altaan koko 140 ha. Sivukivialueet noin 1510 ha. Kaivoksen ja rikastamon arvioitu toiminta-aika 32 vuotta.

VE2+: Vaihtoehdon VE2 mukainen toiminta sekä lisäksi Pikku-Suhangon louhoksen käyttöönotto. Louhosten pinta-ala noin 616 ha. Rikastushiekka-altaan koko noin 845-870 ha. Jäännössakka-altaan koko 140 ha. Sivukivialueet noin 1630 ha. Kaivoksen ja rikastamon arvioitu toiminta-aika 33 vuotta.

Päävaihtoehtojen lisäksi YVA-selostuksessa tarkastellaan erilaisia alavaihtoehtoja, jotka liittyvät malmin kuljetukseen rikastamolle, marginaalimalmin, sivukivien, rikastushiekkojen ja jäännösakan sijoittamiseen, vesien käsittelyyn, Ylijoen siirtoon, liikenne- ja kuljetusvaihtoehtoihin ja lämpövoimalan polttoaineeseen.

220 kV:N VOIMAJOHTOHANKETTA PETÄJÄSKOSKI – KONTTIJÄRVI KOSKEVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY

Petäjäskoski – Konttijärvi voimajohtohanke liittyy Suhangon kaivoshankkeen laajennukseen. Rakennettavan voimajohdon tarkoituksena on turvata Suhangon kaivostoiminnan edellyttämä energiantarve. Kaivokselle tarvittavan tehon tarve on keskimäärin 61 MW ja maksimissaan 92 MW. Voimajohdon ympäristövaikutukset käsitellään erillisenä YVA-menettelynä, joka etenee rinnakkain kaivoksen YVA-menettelyn kanssa.

Suhangon kaivosalueelta lähtevä 220 kilovoltin (kV) voimajohto on tarkoitus liittää Fingridin verkkoon Petäjäskosken voimalaitoksella. Suunnitellun voimajohdon yhteispituus on noin 46 km ja se sijoittuu Rovaniemen, Ranuan ja Tervolan kuntien alueelle. Johtoreitti sijoittuu alkuosaltaan olemassa olevien voimajohtojen viereen ja kokonaan uusi johtoreitti (23 km) tulee Suhangon kaivosalueelta Fingridin kantaverkon vieressä olevaan johtokäytävään Välijoen kyläkeskittymän pohjoispuolella.

Kaivoshankkeeseen liittyvän voimajohtohankkeen YVA-selostuksessa tarkastellaan yhtä päävaihtoehtoa (VE 1) sekä ns. nollavaihtoehtoa, jossa kaivosta ei avata lainkaan eikä voimajohtoa näin ollen tarvitse rakentaa. Päävaihtoehdon kanssa alavaihtoehtoina tarkastellaan kahta vaihtoehtoista linjausta (VE 1.3 ja VE 1.4) Petäjäskosken voimalaitoksen läheisyydessä. VE 1.3 sijoittuu puretun Taivalkoski-Jumisko voimalinjan paikalle ja haarautuu pohjoiseen kulkevalle Petäjäskoski – Pyhänselkä 400 kV:n voimajohdon rinnalle ja sitä kautta edelleen Petäjäskosken voimalaitokselle. VE 1.4 sijoittuu Petäjäskoski-Pirttikoski 400 kV:n voimajohdon rinnalle liittyen edelleen Petäjäskosken voimalaitokselle. Kaivospiirin alueen läheisyydessä tarkastellaan myös kahta vaihtoehtoista linjausta VE 1.1. ja VE 1.2, jotka kiertävät Kuorenkikivalon eri puolilta.

NÄHTÄVILLÄOLO

Gold Fields Arctic Platinum Oy:n Suhangon kaivostoiminnan laajennushanketta ja 220 kV:n voimajohtohanketta Petäjäskoski – Konttijärvi koskevat ympäristövaikutusten arviointiselostukset on virallisesti nähtävillä 8.11.2013-7.1.2014 välisenä aikana seuraavissa paikoissa:

– Ranuan kunta, Aapiskuja 6B, Ranua

– Rovaniemen kaupunki, Palvelupiste Osviitta, Hallituskatu 7, Rovaniemi

– Tervolan kunta, Keskustie 82, 95300 Tervola

– Simon kunta, Ratatie 6, Simo

– Lapin elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen asiakaspalvelu, Hallituskatu 3 B, Rovaniemi

– internetissä:

– Suhangon kaivostoiminnan laajennushanke http://www.ymparisto.fi/SuhangonkaivoksenlaajennusYVA

– 220 kV:n voimajohtohanke Petäjäskoski-Konttijärvi http://www.ymparisto.fi/PetajaskoskikonttijarvivoimajohtoYVA

Arviointiselostuksiin voi tutustua myös Rovaniemen kaupungin kirjastossa (Jorma Eton tie 6, Rovaniemi), Ranuan kunnankirjastossa (Kirkkotie 7, Ranua), Tervolan kunnankirjastossa (Paasilinnan puistotie 1, Tervola) sekä Simon kunnankirjastossa (Jenssintie 2, Simo).

Lapin ELY-keskus antaa yhteysviranomaisen lausunnot arviointiselostuksista viimeistään 10.3.2014. Lausunnot tulevat nähtäville kuukauden ajaksi noin viikon kuluessa lausuntojen antamisesta Ranuan, Tervolan ja Simon kunnanvirastoon, Rovaniemen kaupungin Palvelupiste Osviittaan, Lapin ELY-keskukseen sekä toistaiseksi em. internet-osoitteeseen.

MIELIPITEIDEN ESITTÄMINEN

Arviointiselostuksista voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 7.1.2014 Lapin ELY-keskukseen. Käyntiosoite: Hallituskatu 3 B, Rovaniemi.

Postiosoite: Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään lähettämään myös sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi (tekstitiedostona).

YLEISÖTILAISUUS

YVA-selostuksista sekä Suhangon kaivoshankkeen laajennuksesta ja 220 kV:n voimajohtohank- keesta järjestetään yleisötilaisuudet seuraavasti:

– Portimon kyläseurantalo 3.12.2013 klo 17.30 alkaen.

– Tervolan kunnan valtuustosali 4.12.2013 klo 17.30 alkaen

– Narkauksen kylätalo 10.12.2013 klo 17.30 alkaen

LISÄTIETOJA

Kaivoshanke ja voimajohtohanke: Erkki Kantola (040 830 7374), Gold Fields Arctic Platinum Oy.

Kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi: Titta Anttila, (010 33 28258), Pöyry Finland Oy

Voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointi: Markku Nissi (010 33 28345), Pöyry Finland Oy

YVA-menettely: Sakari Murtoniemi (0295 037 441) ja Tiina Kämäräinen (0295 037 407), Lapin ELY-keskus

Rovaniemellä 5.marraskuuta 2013

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus